FAQ’s

Wat is de voornaamste aanleiding voor de start van het Tienercollege?

De overgangsproblematiek van leerlingen die eerder behoefte hebben aan een nieuwe leeromgeving en voor leerlingen die behoefte hebben aan uitstellen van het keuzemoment.

Het keuzemoment wordt als een ‘onnatuurlijke knip’ beschouwd in de ontwikkeling van pubers. Zeker als dit voor alle kinderen op precies hetzelfde moment van één kalenderjaar dient te gebeuren. Om deze reden is het goed dat leerlingen kunnen kiezen voor een Tienercollege waarbij ze het keuzemoment uitstellen en een bredere basis leggen. Deze bredere basis is er niet alleen op kennisgebied. Juist in de periode van 10 tot 14 jaar zijn leerlingen op zoek naar hun eigen identiteit. Sommige leerlingen hebben dan meer baat bij een kleinere setting waarbij ze zichzelf leren kennen en vooral leren waarderen.

Waar is het Tienercollege?

Het Tienercollege zit in het Emelwerda College. Het Tienercollege heeft een gedeelde ingang met Cbs De Koperwiek. Deze ingang is aan de Wilgenlaan 1.

Waarom heeft het Tienercollege voor bovengenoemde locatie gekozen?

Er is voor deze locatie gekozen om een letterlijk fysieke doorlopende lijn te creëren. In die hoek van het gebouw zitten de bovenbouwgroepen van De Koperwiek en daar zijn ook lokalen die gebruikt worden door de leerlingen van het Emelwerda College.

Nog een reden om te kiezen voor deze locatie is dat het op deze wijze makkelijker is voor docenten van het voortgezet onderwijs om ‘in te vliegen’ op het Tienercollege en het is makkelijker voor de leerlingen om ‘uit te vliegen’ naar het Emelwerda College.

Welke identiteit heeft het Tienercollege? 

Het Tienercollege is een open Christelijke ontmoetingsschool. Dit komt tot uitdrukking in verdraagzaamheid, openheid en zorgzaamheid naar onszelf en de ander. Wij staan open voor culturele en religieuze overeenkomsten en verschillen. Wij leren kinderen respect te hebben voor elkaar.  Wij reflecteren met kinderen op levensbeschouwelijke ideeën, waarin de dialoog met onszelf en de ander centraal staat. De ontmoeting met de ander, vanuit wederzijds respect en tolerantie, helpt kinderen sterker te worden in hun persoonlijke ontwikkeling.

Het Tienercollege heeft de ambitie om in de nabije toekomst een samenwerkingsschool te worden, waarbij ruimte is voor verscheidenheid in religie.

Voor de dagopeningen maken we gebruik van het magazine Oase. Het geeft voor elke dag meerdere keuzes voor een Bijbelse of algemeen levensbeschouwelijke opening, ingedeeld in drie niveaus.

Hoe worden leerlingen voorbereid voor klas 3?

De leerlijnen vanuit het SLO worden gevolgd. De leerlingen krijgen inzicht in die leerlijnen, waardoor ze precies weten op welk niveau ze werken en waar ze naar toe kunnen/willen.

De kernvakken Nederlands, Engels en Rekenen/Wiskunde worden apart aangeboden. De andere vakken worden geïntegreerd in thema’s, waardoor leerlingen de verbanden gaan zien tussen de vakken en ook daadwerkelijk de verbinding gaan maken. Onderdelen van de kernvakken kunnen naast het reguliere aanbod ook nog extra geïntegreerd worden in de thema’s.

Bij alle vakken wordt er gepersonaliseerd gewerkt, om leerlingen te motiveren. De leerlingen worden zo continue uitgedaagd om de ‘zaag scherp te houden’. De ‘zaag scherp houden’ maakt onderdeel uit van de sociaal- emotionele aanpak volgens The Leader in Me, van S. Covey. Verderop wordt The Leader in Me verder toegelicht.

Het doel is om weer in te stappen in het reguliere onderwijs. In leerjaar 2 krijgen leerlingen de kans om al (deels) mee te draaien in het reguliere VO om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen.

De leerlingen die nu op het voortgezet onderwijs zitten geven aan dat zij beter voorbereid hadden willen zijn op de hoeveelheid huiswerk, het leren van toetsen en het leren plannen. In de loop van de 4 jaar op het Tienercollege worden deze aandachtspunten langzaam opgebouwd zodat de leerlingen begin klas 3 ook op deze punten makkelijk de stap kunnen maken.

Hoe is de begeleiding na het Tienercollege?

De leerlingen worden ook na hun 14nog gevolgd. Om de overgang geleidelijk te laten verlopen wordt er leerlingbegeleiding gegeven door een coach vanuit het Emelwerda College die samenwerkt met de coaches van het Tienercollege.